Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2015

I tak, w miarę jak słońce przygrzewało i liście na drzewach strzelały z pąków szybko jak na filmie, nabierałem owego znanego przekonania, że wraz z nastaniem lata życie rozpocznie się na nowo.
— F. Scott Fitzgerald "Wielki Gatsby"

June 10 2015

1208 ce37 390
dziekan głaszcze
Reposted fromgaypreacher gaypreacher viasavor savor
7822 72de 390
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaohwow ohwow

June 07 2015

June 06 2015

0807 e644 390
Reposted fromverronique verronique viaoskarowy oskarowy

June 03 2015

3871 2239 390
Reposted fromstevestriker stevestriker viamessinhead messinhead
6713 83ce 390
więc jesteś *_*
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine

June 02 2015

Reposted fromfungi fungi viayoungandstupid youngandstupid
9440 967b 390
Round one, flawless victory!
2941 0407 390
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viaPecon Pecon

June 01 2015

1399 c7f0 390

May 31 2015

Reposted fromthetemple thetemple
7457 08dc 390
Jason Momoa

Top 5 artists this week

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
Reposted fromfelicka felicka viailovemovies ilovemovies

May 30 2015

To, czego chcesz, przychodzi do ciebie zawsze inaczej, wcześniej, później, w niedoborze, w nadmiarze.
— jakub żulczyk

May 28 2015

6294 4693 390
Reposted fromdailylife dailylife vialiars liars
6813 29b6 390
Reposted frompuszdebaton puszdebaton viamelan melan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl