Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2019

5444 f63f
7831 4805 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viabehindmyeyelids behindmyeyelids
4524 0ed8 390
Reposted fromNocephya Nocephya viaoski oski
5538 06e1 390
Reposted fromboli boli vialithiumowa lithiumowa

"Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu – jakbym jechała złym pociągiem".


— Tove Jansson "Listy"
Reposted frommerkaba merkaba vialithiumowa lithiumowa
1483 befc 390
Bywa, że trzeba przebyć daleką drogę, by wrócić do siebie
Reposted fromcichutko cichutko vialithiumowa lithiumowa
Reposted fromantichris antichris vialithiumowa lithiumowa
Nie oglądałem się, by sprawdzić, czy nie idzie za mną. Wiedziałem, że nie.
— Nicholas Sparks "I wciąż ją kocham"
Kiedyś przecież wrócę. Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec.
— Marek Hłasko - "Sowa, córka piekarza"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaFarill Farill

October 29 2019

1338 59a9 390
Reposted fromfelicka felicka viamarysia marysia
1809 d9f6 390
Reposted fromtfu tfu viazv zv
6083 4584 390
Reposted fromcrazydunky crazydunky viapsychedelix psychedelix
6818 80a7 390
Reposted fromLane Lane vianoisetales noisetales
0704 42fd 390
Reposted fromowca owca vialithiumowa lithiumowa
2895 3d35 390
Reposted frombrumous brumous vialithiumowa lithiumowa
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaseeyousoon seeyousoon
Reposted fromFlau Flau viaSylvka Sylvka

October 16 2019

9599 ea8c 390
Reposted fromfungi fungi viaPecon Pecon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl